Prohlášení

Snad žádné téma v minulosti nerozdělovalo společnost tak, jako tzv. uprchlická krize. Snad každý na situaci má nějaký názor a řada lidí se velice zradikalizovala a přiklání se k mnohdy velice pochybným hnutím. Vyznat se v současné situaci není vůbec jednoduché. Český veřejný prostor je totiž zahlcený mýty, dezinformacemi a politickými ambicemi různých demagogů snažících se nahnat na zmatení společnosti politické body.

Největší rizika a hrozby přitom nejsou spojena přímo s uprchlíky, ale spíše právě s těmito mylnými informacemi a propagandou, která z toho všeho prosakuje. Hlavními prostředky šíření zmatku a mylných doměnek jsou především tzv. hoaxy (virálně šířené lživé poplašné zprávy), dezinformace a vyjádření různých politiků a samozvaných spasitelů. Všechny tyto věci mají společných především několik věcí:

 • přinejlepším pochybné zdroje informací
 • černobílou prezentaci skutečnosti, zkreslování faktů
 • agresivní rétoriku a návrhy extrémních řešení
 • přesvědčování veřejnosti o jejím akutním ohrožení
 • nenávist vůči oponentům

Horší než samotná manipulace jsou ovšem její možné důsledky. Vyjmenujme si alespoň ty zásadní:

 • rozšíření všeobecné xenofobie
 • vytvoření prostředí extrémně nepřátelského vůči uprchlíkům, již tak dost pronásledovaným policií a umisťovaných do nepřijatelných detenčních center
 • přelití nesnášenlivosti na další tradičně nesnášené menšiny, ať již etnické, sociální či politické
 • růst fašizujících, xenofobních a vypjatě nacionalistických hnutí (á la Národní demokracie, Blok proti islámu atp.)
 • odpoutání pozornosti od reálných společenských problémů

A co považujeme za ty zásadní společenské problémy, které podle nás nutné řešit (pomineme-li již probranou xenofobii)?

 • Celosvětově neúnosný a škodlivý politicko-ekonomický systém (aktuálně např. v podobě prosazování tzv. TTIP)
 • růst sociální nerovnosti, prekarizované práce a nejistoty
 • zbrojení a válečné konflikty
 • enviromentální problémy (v ČR např. nedávné prolomení těžebních limitů)
 • fanatismus a intolerance
 • perzekuce aktivních oponentů (u nás tzv. Operace Fénix)

Nasnadě je otázka, co že s tím vším můžeme coby obyčejní neprivilegovaní jednotlivci dělat. V situaci, kdy je největší zbraní demagogických xenofobů panika a šíření lživých poplašných zpráv, se jako protiváha nabízí pravý opak – tj. rozkrývání hoaxů a manipulativní propagandy. Problém je nicméně v tom, že hoaxy atp. získávají ze své podstaty mnohem větší okruh příjemců, než jejich odhalování a uvádění na pravou míru.

Proto pouhé vystupování proti manipulaci nestačí – je nutné vůči šíření nesnášenlivosti postavit šíření respektu a solidarity. Proti fašizujícím a nacionalistickým tendencím postavit tendence svodobné a nadnárodní.

V dnešní situaci ani tolik nezáleží na politické orientaci antirasistů – my sami sice vidíme příčinu většiny současných problémů v ignoranci, kapitalismu a autoritářství, nicméně za důležité považujeme v současné situaci především konfrontovat a zatlačovat rostoucí autoritářské a rasistické tendence, které mohou mít dalekosáhlé důsledky – a v tom se rádi shodneme s lidmi, kteří se na politickém spektru řadí i jinam, než na antiautoritářskou levici.

Situace není dobrá a pokud si vzpomeneme na snahy o protiromské porgomy na Šluknovsku před pár lety, uvidíme, že rasismus a vypjatý nacionalismus i ve své latentní formě může skýtat značné nebezpečí.

Z aktivit, kterých se mnozí z nás účastní, a do kterých se může zapojit v podstatě každý, si uvedeme ty zásadní. Důležitá je především:

 • každodenní aktivita; uvádění mýtů na pravou míru, demaskování hoaxů a manipulace
 • účast na veřejných akcích, jejich podpora skrze propagaci a případnou pomoc s organizací
 • vystupování proti projevům rasismu a extrémní pravice; účast na protiakcích
 • přímá pomoc upchlíkům v nouzi (příkladem budiž aktivity na pražském hlavním nádraží, výjezdy dobrovolníků do uprchlických táborů a materiální sbírky potřebných věcí (organizované např. pražskou Klinikou)
 • podpora organizací a skupin, které se zabývají antifašistickými a humanitárními tématy

Naším cílem není vyšachovat z tolik potřebné diskuse oponenty, ale zabránit krajně pravicovým fašizujícím skupinám v nebezpečném vzestupu. Diskuse v jejich podání totiž znamená manipulaci a hledání řešení pouze hledání cesty k moci.

Buďme aktivní, vzdorujme manipulaci a nebojme se projevit svůj názor! Postavme se proti utlačovatelským tendencím a zůstaňme jednotní!